}

Kategorie

Informace

Odběr novinek [Newsletter]

Reklamační řád Dragonello


Obecné informace

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího - společnosti 3TL s.r.o.,IČO: 03045048, se sídlem Praha 10, Gutova 4/3297, PSČ 100 00, doručovací adresa: Gutova 4/3297, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226661, provozujícího internetové stránky eshop.dragonello.com a popisuje, jak postupovat při reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno přes internetový obchod eshop.dragonello.com a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Záruka na dodané zboží je vždy 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Vystavená faktura slouží zároveň i jako záruční list na zboží v něm uvedené. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží. Zboží, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předáno k posouzení (do reklamace) ihned po zjištění závady. Lhůta, určená zákonem, na vyřízení reklamace je 30 dní.

Než zašlete vadné zboží k reklamaci, prosíme, pokud to jde, nejprve nás kontaktujte na emailu info@eshop.dragonello.com a nebo telefonicky na čísle +420 774 566 519.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

zboží bylo mechanický poškozeno neodbornou manipulací, zacházením či obsluhou

 

zboží bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci, nebo běžnými pro danou věc

 

zboží bylo poškozeno živly

 

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, nebo nebylo používáno běžným způsobem pro danou věc

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. mechanických částí) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Reklamovat nelze dárky zdarma připojené k objednávce nebo ke zboží.

U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Adresa kam zaslat zboží k reklamaci :

3TL s.r.o.

Gutova 4/3297

100 00 Praha 10

Ceska Republika


Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Při zaslání zboží k reklamaci je nutné zásilku pečlivě zabalit, aby nedošlo poškození zboží během přepravy. Doporučujeme aby k nám zboží bylo odesláno doporučeně a pojištěné.

Reklamace nezasílejte na dobírku. Balíky na dobírku nebudou přebrány a vrátí se Vám zpět.

Jak probíhá reklamace?

Jakmile od Vás obdržíme reklamaci, tak Vám bude vadné či poškozené zboží opraveno, vyměněno za nové nebo bude vrácena kupní cena. Lhůta, určená zákonem, na vyřízení reklamace je 30 dní. Snažíme se však reklamaci řešit co nejrychleji. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. Proto doporučujeme reklamaci před odesláním nejprve konzultovat s námi jako prodejcem.

V případě, že Vám za reklamované zboží budeme vracet peníze, tak vám budou vráceny na bankovní účet a to nejpozději do 14 dnů od ukončení reklamace. Pokud kupující nemá bankovní účet, bude částka vrácena jiným dohodnutým způsobem.

Co uvést k reklamovanému zboží?

Společně s reklamovaným zbožím nám zašlete:

Číslo objednávky nebo číslo faktury, na které bylo zboží zakoupené. Není nutné zasílat kopii faktury.

 

Kontakt na Vás - jméno, adresu a telefonní číslo.

 

Podrobný popis závady. Jak se závada projevuje, kde je zboží poškozeno apod. ideálně na standardním reklamačním listě přilohou VOP.

 

Číslo bankovního účtu, pro možný případ, že se Vám budou vracet peníze. Pokud nebude uveden, tak Vás budeme kontaktovat, až nastane případ, pro vrácení peněz.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím spotřebitelem písemně nedohodne jinak.

Doprava zboží

V případě oprávněné reklamace budou Kupujícímu, na jeho žádost, vyplaceny přiměřené náklady na dopravu. Tyto náklady je třeba doložit (kopie účtenky za poštovné apod.) Žádost, spolu s doklady, je nutné zaslat na adresu info@eshop.dragonello.com.

V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. V případě, že reklamace byla neoprávněná - nebyla uznána, budou náklady na zaslání reklamace zpět zákazníkovy naúčtovány.

Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád je platný od 10. 8. 2015.
Tento reklamační řád je k dispozici jako dokument na eshop.dragonello.com v českém i anglickém jazyce.
Novinky

» Momentálně nejsou žádné novinky.

Kontaktujte nás

Telefonní linka zákaznického servisu Po-Pá 9h - 17h

Telefon: +420 604 419 064

Napište nám