}

Kategorie

Informace

Odběr novinek [Newsletter]

Kupní smlouva a Všeobecné obchodní podmínky E-shopu DRAGONELLO

 

Veškeré pojmy, uvedené v textové podobě této kupní smlouvy, mají shodný význam jako ve Všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy a které jsou uvedeny níže (dále jen „Obchodní podmínky“).

Prodávající a Kupující uzavírají postupem podle Obchodních podmínek, uvedených níže, kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej Zboží.

 

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Dragonello

 

Vymezení pojmů

 

Prodávající: 3TL s.r.o., IČO: 03045048, se sídlem Praha 10, Gutova 4/3297, PSČ 100 00, doručovací adresa: Gutova 4/3297, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 226661 .

Kupující: fyzická osoba, která nakupuje výrobky Prodávajícího na E-shopu Dragonello.

Zboží: movitá věc, která je nabízena ke koupi v E-shopu Dragonello kterou si Kupující v souladu se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek objednal.

  

Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese eshop.dragonello.com (dále jen „ E -shop Dragonello“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Smluvní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“)


Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

 

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat s čímž Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí. Prodávající je povinen změnu obchodních podmínek oznámit Kupujícímu a to zveřejněním nového znění na internetové adrese eshop.dragonello.com .

 

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem seznámil před odesláním své objednávky. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Uživatelský účet a uzavření kupní smlouvy

 

Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

Při registraci na E-shopu Dragonello a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

 

Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno do České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa, Polska, Maďarska, Slovinska,Chorvatska, Rumunska, Belgie, Nizozemí, Lucemburska, Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska,Švýcarska, Lychtenštejnska, Irska, Bulharska, Velké Británie, Itálie, Francie, Španělska,Srbska, Řecka, Kypra,Turecka, Portugalska, Finska, Švédska a Norska.Pokud je dodací adresa Kupujiciho mimo Evropskou unii, bude nutné zaplatit dovozní clo a daně, které jsou vybírány v zemi Kupujiciho. Dále bude nutné zaplatit veškeré dodatečné poplatky za celní odbavení. Mějte prosíme na vědomí, že se celní politika v každé zemi liší. Doporučujeme Kupujicimu aby se obrátil na místní celní úřad o další informace.

 

Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

  1. -objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. -způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  3. -informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).


Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky Kupujícího.


Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


Doprava a způsob doručení

 

Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících dvou způsobů dodání zboží:

 

-prostřednictvím kurýrní služby GLS

 

-prostřednictvím České pošty

 

Poštovné, balné a doběrečné není zahrnuto v kupní ceně a hradí jej Kupující.Tyto náklady se řídí aktuálně platným ceníkem zveřejněným na E-shopu Dragonello.


V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

Doručujeme do České republiky ,Slovenska, Rakouska, Německa, Polska, Maďarska, Slovinska,Chorvatska, Rumunska, Belgie, Nizozemí, Lucemburska, Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska,Švýcarska, Lychtenštejnska, Irska, Bulharska, Velké Británie, Itálie, Francie, Španělska, Srbska, Řecka,Kypra, Turecka,Portugalska, Finska, Švédska a Norska.Pokud je dodací adresa Kupujiciho mimo Evropskou unii, bude nutné zaplatit dovozní clo a daně, které jsou vybírány v zemi Kupujiciho.. Dále bude nutné zaplatit veškeré dodatečné poplatky za celní odbavení. Mějte prosíme na vědomí, že se celní politika v každé zemi liší. Doporučujeme Kupujicimu aby se obrátil na místní celní úřad o další informace.

 

Platební podmínky

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 

-v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce -platí pouze na území České republiky;

 

-bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Pay U - platí pouze na území České republiky;

 

-bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;

 

-bezhotovostně platební kartou;


Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží

 

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 NOZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakožto i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Kupující porušil jejich původní obal.

 

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@eshop.dragonello.com.

 

K odstoupení od kupní smlouvy je třeba vůle Kupujícího. Za projev vůle se považuje zaslání zakoupeného zboží na adresu Gutova 4/3297, 100 00 Praha 10.

 

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

 

V případě odstoupení od smlouvy v Česke Republice, vrátí Prodávající kupní cenu, včetně nákladů na dodání, které Prodávající od kupujícího přijal, kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím .Náklady na dodání dle předchozí věty hradí Prodávající ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Jiné náklady související s vrácením zboží, než náklady na vrácení poštovní cestou, hradí Kupující.Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

Pokud se Kupující nachází v Evropské unii či ne, a svou objednávku zruší do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, a zruši celou zakázku, vrátíme běžné poštovné a balné placené v rámci tohoto usnesení (pokud existuje) , v souladu s předpisy o prodeji na dálku. Pokud Kupující zaplatil za expresní doručení, Prodavajici vrátí pouze náklady za běžné doručení. Kupující bude muset zaplatit náklady na odeslání objednávky zpět Prodavajícímu, pokud se zruší objednavka po čtrnácti dnech povolených dle ustanoveni o prodeji na dálku nebo pokud se zruši jen část objednávky, poštovné a balné se nevrací.

 

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.


Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit I poskytnutý dárek.

 

Záruka a reklamace

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. NOZ).

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Ustanovení uvedená předem se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

 

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen„rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to,

 

-aby v případě porušení smlouvy podstatným způsobem Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Kupující je povinen způsob odstranění vady sdělit Prodávajícímu při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 

-aby v případě porušení smlouvy nepodstatným způsobem Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci. Volba způsobu odstranění vady náleží Prodávajícímu. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, že Prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v domluvené lhůtě.

 

Výše uvedené neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor kupní smlouvou sám způsobil.

 

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího poštou nebo může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. K reklamaci je třeba vždy připojit popis vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

 

Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a to včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,doručovací adresa(je-li jiná než adresa bydliště), datum narození, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

 

Kupující může kdykoli prostřednictvím e-mailu doručeného na adresu info@eshop.dragonello.com požádat o změnu či vymázání svých osobních údajů.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na E -shopu Dragonello možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Závěrečná ustanovení

 

Pokud vztah související s užitím E-shopu Dragonello nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační vzorový formular.

 

Společnost 3TL s.r.o., jakožto provozovatel internetového obchodu eshop.dragonello.com je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám. Veškerá práva, včetně autorských práv, jsou ve vlastnictví Prodávajícího.

 

Jakékoliv použití obsahu této webové stránky nebo kopírování či ukládání, nebo jen jejích částí, jiné než pro Vaše osobní, nekomerční použití je zakázáno bez písemného souhlasu Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit.

 

Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

 

Právní vtahy mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce.

 

 

Praha, 10.08.2015


Novinky

» Momentálně nejsou žádné novinky.

Kontaktujte nás

Telefonní linka zákaznického servisu Po-Pá 9h - 17h

Telefon: +420 604 419 064

Napište nám